Loading..

Chinmaya Mission Mumbai
Chinmaya Narayan Zonal Committee 2020-21
Email: cmnarayan@chinmayamissionmumbai.com
Designation Name 
President Shri. Prasad Deole
Vice President Shri. Viraj Sadekar
Secretary R. Rajasekhar
Jt. Secretary Shri. Laxminarayan Naidu
Treasurer Smt. Manisha Deole
Gita Chanting Smt. Latha Rajasekhar

Shyamala Acharya
Balavihar Shyamala Acharya

Smt. Ujwala Sethna
Study Groups Shri. J.P. Haran

Shri. Dinesh Rao
Devi Groups Smt. Maya Nandakishore

Smt. Nita Vishwasrao
Books Shri. Dinesh Rao

Smt. Paresha Shah
Narayan Center Smt. Suvarna Dhawale
CHYK Smt. Jailakshmi Vishwanathan

Smt. Sunita Ram
Sandesh Reporting Smt. Sunita Ram
Diagnostic Center Dr. K.V. Narayanan