Loading..

Chinmaya Mission Mumbai
Chinmaya Mahima Zonal Committee 2021-22
Email: [email protected]
   
Designation Name 
Acharya  
Trustee Sunitha Shanker
President Bhuvana Chandran
Vice President Sarika Pherwani
Secretary Lakshmi Narayan
Joint Secretary Trupti Vyaas
Treasurer Nisha Parekh
   
Shishuvihar Dimple Parekh
Balvihar Sarika Pherwani
Chyk Rhea Keny
Pre-chyk Archana Natraj Rhea Keny
Setukari Trupti Vyas
Study Group Chandrika Vora
Vanaprastha Sheela Chitnis
Home Study Courses Trupti Vyas
Sandesh Raja Lakshmi
Geeta Chanting Bhuvana Chandaran Kalyani Venkateshwaran
Database/ Publicity Sunitha Shanker
Yagna / Talks Sunitha Shanker Amit Vora Bharat Shah
Corporate Vivek Krishnani
Book Sales Nisha Parekh
Centre Bhattji
Chinmaya Varashree Jaishree Rao Chandrika Vora
Festivals Nehal Vora Dimple Parekh
Photography Achal Sarawal
   
MEMBERS Mangala Panchpakesan
  Anamika Chakravarty
  Vidya Harikrishna
  Jayanti Vaidyanath
  Rajalakshmi Suresh
  Harsh Lapsia
  Bhavna Sarawal
  Parag Wagh