Loading..

Chinmaya Mission Mumbai 

Chinmaya Bhakti Zonal Committee - 2018-19

 

E-mail: cmbhakti@chinmayamissionmumbai.com

 

Designation

Name

Acharya

Br.Yukt Chaitanya

Zonal President

Shri Arvind Agrawal

Zonal Vice President

Shri A K K Nair

Secretary

Shri Sajesh Warrier

Jt.Secretary

Shri Suresh Nair

Area Cordinators

Shri V R Mohanan

Shri Parameshwaran Iyer

Shri S K Dixit

Treasurer

Shri Mahesh Joshi

Shri V P Elayath

Bhakti Manager

Shri Ravi Nair

Asst. Manager

Shri Balakrishnan

Program Co-ordinator

Shri Rakesh K Nair

Shri Dilip Churi

Shri Rakesh Patel

Shri Santosh Menon

Shri Sunil

Grassroots Activities

Sandesh & Website

Shri Sajesh Warrier

Shri Suresh Nair

Balvihar

Smt Renuka Murali

Smt Geeta Sundar

Kum. Sitalaxmi Iyer

CHYK

Shri Janak Mohanan

Study Group

Shri Vinay Despande

Shri K Raman

Shri Rajin Mittal

Smt. Radha Nair

Geeta Chanting

Smt. Kanchan Pai

Smt. Alka Sunil

Smt. Usha Mohanan

Corporate Co-ordinator

V Sundaram

Shri Dilip Churi

Shri Mayank

TITI Co-ordinator

Shri Suresh Nair

Setukari Co-ordinator

Shri Sajesh Warrier

Database in Charge

Shri Suresh Nair

Vanaprashta Co-ordinator

Shri Ramchandra Menon

Shri Prof. Kapdi