Loading..

Chinmaya Mission Mumbai 

Chinmaya Jayam Zonal Committee - 2018-19

 

E-mail: cmjayam@chinmayamissionmumbai.com

 

Designation

Name

Resident Acharya

Swamini Krishnapriyananda Saraswati

Trustee Incharge

Dr. Abha Shroff

President

Shri. Ashok Shah

Vice President

Shri. Mukesh Trivedi

Shri. Shailesh Chayya

Treasurer

Shri. Mukesh Trivedi

Secretary

Shri. Umesh Shah

Corporate Workshop

Shri. Mukesh Trivedi

Study Group/FVC

Shri. C S Manohar

Chinmaya Sandesh

Smt. Manjari Parekh

Smt. Ushaben Shah

Balvihar

Smt. Pratibha Shah

Smt. Rupakumar

Smt. Kamal Shahri

Shishuvihar

Smt. Raji Shanker

Smt. Pushpa Ramchandran

Geeta Chanting

Smt. Pratibha Shah

Smt. Chitra shah

Smt. Raji Shanker

Devi Group

Smt. Shila Nair

CHYK

Shri. Akash Khilnani

Invitees

Dr. Safala Shroff

Shri. Vijay Patil

Shri. Vishnu Vadhwani

Smt.Neerja Thakur

Smt. Ketki Desai