Loading..

Chinmaya Mission Mumbai 

Jagdeeshwara Zone - Zonal Committee - 2018-19

 

E-mail: cmjagdeeshwara@chinmayamissionmumbai.com

 

Designation

Name

Acharya

Acharya M L P Rao

Trustee

Shri. Amar Jaisinghani

Zonal President

Smt Prerana Shinde

Zonal Vice President

Smt. Sarama Pani

Zonal Secretary

Smt Nutan Bhalla

Zonal Joint Secretary

Smt Sheela Naik

Treasurer

Shri Sudeep Murumkar

Yagna Co-ordiantor

Shri. Murumkar

Seva Projects

Shri Narsimhan

Corporate Workshops

Shri Yogesh R Basole

Smt. Sarama Pani

Center Incharge

Shri Yogesh R Basole

Study Group

Smt Nutan Bhalla

Balavihar Co-ordinator

Smt Geetha Raghavan

Shishu Vihar Co-ordinator

Smt. Shweta Shah

Pre-CHYK Yuva

Smt. Sandhya Rajesh

Shri. Arivind Raghavan

Chinmaya Setukari

Shri. Sunil Gambani

Geeta Chanting In-charge

Smt. Sheela Naik

Chinmaya Sandesh

Shri V.N.Gopalakrishnan

Database & Website Leader

Smt. Indira Herwadkar

Smt. Namrata Y Basole

Chinmaya Vani

Shri Atul Palkar

IT & Web In-charge

Shri. Rupesh Sharma

Mentor

Shri.Ghanshyam Bhatia